ខ្មែរ & Slovenčina - Preklad

Khmer: អ្នកបកប្រែ
Slovak: prekladateľIn the following list, how many words also mean prekladateľ?

nèbla
pera
κυκλῶν
ಭಾಷಾಂತರಕಾರ
翻訳者
cyfieithydd
tradukisto
latti
вядома
dembel
голема
reserva

Your answer:


Practice Khmer, Slovak and other languages online...


Words from all over the world


How to learn several languages at once?

Many scientific studies have shown that speaking more than one language brings numerous benefits to our health. The constant learning is an excellent exercise for the brain, which serves as a protection against the such dreaded diseases of the nervous system. Here you can learn by playing with new words every day.


Words in English from A to Z:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


| Multilingual Games | Vocabulary of Slovak | All Languages | VoltarContinuar

| Home |

Copyright © Ne Oliveira. All rights reserved.